ผลงานของเรา

บริษัท อันบั๊ก โซลูชั่น  จำกัด

รามีความเชี่ยวชาญและความรู้ที่กว้างขวางในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เราใส่ใจทุกรายละเอียดของงาน เพื่อคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า
จากประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ทำให้เรามีความมั่นใจว่าเราสามารถช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายในการ
นำระบบ IT มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กร ลดปัญหาจากการทำงานของคน (Human Error)
รวมทั้งเป็น Tool ในการช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานภาคเอกชน

 • ระบบ e-commerce
 • กล่อง Digital TV (Set Top Box)
 • ระบบ TV Ratings สำหรับการวัด Rating ของ Digital TV

ผลงานภาครัฐ

 • ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย – ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ระบบเครือข่ายงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม – ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศ – กระทรวงศึกษาธิการ
 • ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO 27001) – กระทรวงศึกษาธิการ
 • ระบบ Single Sign On – กระทรวงศึกษาธิการ
 • ระบบ e-Office – กระทรวงศึกษาธิการ
 • โครงการพัฒนาระบบกองทุนสงเคราะห์ – กระทรวงศึกษาธิการ
 • ระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช. – กระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply