ประชุมแสดงความคืบหน้าของระบบกองทุนสงเคราะห์

  • 0
S__9502745

ประชุมแสดงความคืบหน้าของระบบกองทุนสงเคราะห์

ประชุมแสดงความคืบหน้าของระบบกองทุนสงเคราะห์ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบตาม TOR พร้อมกับรับ requirement ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์ที่สุด

S__9502744 S__9502748


Leave a Reply