อบรมการใช้งานระบบบัญชีลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.

  • 0
S__9502756

อบรมการใช้งานระบบบัญชีลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.

อบรมการใช้งานระบบลูกหนี้ของโครงการพัฒนาระบบบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองใชงานระบบเพื่อหาข้อบกพร่องและค้นหาปัญหาจากการใช้งานระบบS__9502758 S__9502759

ระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.


Leave a Reply