ระบบเครือข่ายงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

ระบบเครือข่ายงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม นี้เป็นการทำงานวิจัยแบบที่สามารถติดต่อกันได้ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่ต้องการทำวิจัยกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย การติดต่อทำวิจัยกลุ่มอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่ต้องการทำวิจัยจะเสนอหัวข้อที่ต้องการให้ทำงานวิจัยเข้าไปในระบบเพื่อให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้ดูหัวข้อเรื่องที่ต้องการทำวิจัยว่าอยู่ในความถนัดและมีความต้องการทำงานวิจัยนี้หรือเปล่า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ที่ผู้ต้องการทำวิจัยกรอกเข้ามาจะไม่เปิดเผยให้คนอื่นได้รู้ ถ้านักวิจัยมีความสนใจที่จะทำงานวิจัยนี้สามารถติดต่อกันได้ทางกระดานสนทนา เพื่อสอบถามรายละเอียดเรื่องที่ต้องการให้ทำวิจัยโดยตรงกับผู้ที่เสนอหัวข้องานวิจัยที่ต้องการให้ทำ ในทางกลับกันนักวิจัยก็สามารถที่จะนำเสนอผลงานวิจัยของตนได้ด้วย โดยนำผลงานวิจัยที่ได้ทำไว้แล้วลงไว้ในฐานข้อมูล ระบบจะจัดรวบรวมผลงานวิจัยที่มีอยู่ไว้เป็นหมวดหมู่ ผู้ที่ต้องการให้ทำงานวิจัยสามารถที่จะหานักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัยของตน และสามารถติดต่อกับนักวิจัยได้โดยตรงผ่านระบบเครือข่ายงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ระบบนี้เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้ทั้งฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่ต้องการทำวิจัยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย สามารถช่วยให้การทำวิจัยดำเนินไปได้ด้วยดีตรงตามความต้องการของทั้งสองฝ่าย

Untitled-101 Untitled-102

Untitled-103