อบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

  • 0
สถาบันพัฒนาครู_๑๗๐๔๒๐_0025

อบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Category : บรรยาย

เข้าบรรยายเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร “เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติ และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคม จันทรสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม

สถาบันพัฒนาครู_๑๗๐๔๒๐_0048

 

สถาบันพัฒนาครู_๑๗๐๔๒๐_0030

 

สถาบันพัฒนาครู_๑๗๐๔๒๐_0017

 

สถาบันพัฒนาครู_๑๗๐๔๒๐_0002


Leave a Reply