Monthly Archives: June 2016

  • 0
S__7561226

ประชุมโครงการพัฒนาระบบกองทุนสงเคราะห์

การประชุมครั้วนี้เป็นการ update งานที่ทำมาและให้เจ้าหน้าที่ทดลองใช้ระบบเบื้องต้น  3 ระบบคือ

1.ระบบการนำส่งข้อมูลเงินสะสมและเงินสมทบ 2.ระบบบริหารจัดการเอกสารเงินสินเชื่อ 3% 3.ระบบกองทุนเลี้ยงชีพ

S__7561234

S__7561238

S__7561222

S__7561246

S__7561220

 

 

 

 

 

 


  • 0
IMG_1005

ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้ของโรงเรียนในสังกัดสช.

ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้ของโรงเรียนในสังกัดสช. ทีมงาน update งานที่ทำมาพร้อมทั้งรับฟัง comment จากทางเจ้าหน้าที่เพื่อนำกลับมาแก้ไขให้ตรงตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ต่อ ไป

IMG_0997

IMG_1007

 

 

 

 


  • 0
IMG_8888

ทีมงานเข้ารับฟัง Requirement ของโครงการระบบลา

ทีมงานเข้ารับฟัง requirement โครงการระบบลา ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศน์และการสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่มาทำโครงการ

IMG_8888

IMG_8883

IMG_8889