Monthly Archives: July 2016

  • 0
S__8216624

ประชุมแสดงความคืบหน้าของระบบกองทุนสงเคราะห์

ประชุมแสดงความคืบหน้าของระบบกองทุนสงเคราะห์ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบตาม TOR พร้อมกับรับ requirement ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์ที่สุด

S__8216621

S__8216623


  • 0
S__8134697

ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.

ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช. – กระทรวงศึกษาธิการ เสนอความคืบหน้าของระบบลูกหนี้กองทุนให้ที่ประชุมทราบพร้อมกับรับข้อเสนอแนะ และความต้องการของคณะเจ้าหน้าที่มาแก้ไข

S__8134705

S__8134700

S__8134703

S__8134704


  • 0
S__7856144

ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับงานระบบกองทุนสงเคราะห์

ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับงานระบบกองทุนสงเคราะห์ เพื่อขอขยายเวลาส่งงานเนื่องจากทางกองทุนสงเคราะห์ยังไม่สามารถหาที่ตั้งอุปกรณ์ sever ได้จึงขอให้บริษัทเลื่อนเวลาส่งมอบงานออกไป

S__7856145 S__7856146 S__7856147


  • 0
S__7856148

ประชุมแสดงความคืบหน้าของระบบกองทุนสงเคราะห์

ประชุมแสดงความคืบหน้าของระบบกองทุนสงเคราะห์ ให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองใช้ระบบพร้อมกับรับ requiment ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ขึ้น

S__7856149 S__7856150 S__7856151


  • 0
S__44458015

ประชุมแสดงความคืบหน้าของโครงการระบบลา สป.ศธ.

ประชุมแสดงความคืบหน้าโครงการระบบลาของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับรับ requiment ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ขึ้น

S__44458013

S__7856143

S__44458007


  • 0
S__43835398

บรรยายสรุปให้ความรู้เรื่อง Single Sign On (OpenID Connect)

บรรยายเรื่อง Single Sing On ให้กับเจ้าหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการฟัง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการของระบบ แล้วนำมาปรับใช้กับระบบของกระทรวงต่อไป

S__43835397

S__43835401


  • 0
S__7569454

ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.

ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช. – กระทรวงศึกษาธิการ เสนอความคืบหน้าของระบบลูกหนี้กองทุนให้ที่ประชุมทราบพร้อมกับรับข้อเสนอแนะและความต้องการของคณะเจ้าหน้าที่มาแก้ไข

S__7569450

S__7569453

S__7569452

S__7569451