Monthly Archives: April 2017

  • 0
สถาบันพัฒนาครู_๑๗๐๔๒๐_0025

อบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Category : บรรยาย

เข้าบรรยายเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร “เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติ และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

“Read More”