อบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

  • 0
สถาบันพัฒนาครู_๑๗๐๔๒๐_0025

อบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

บรรยายให้ความรู้ในการใช้งานแอปพลิเคชั่นความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และแนวทางในการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาบรรยายให้ความรู้ในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร “เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติ และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคม จันทรสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม

สถาบันพัฒนาครู_๑๗๐๔๒๐_0048

 

สถาบันพัฒนาครู_๑๗๐๔๒๐_0030

 

สถาบันพัฒนาครู_๑๗๐๔๒๐_0017

 

สถาบันพัฒนาครู_๑๗๐๔๒๐_0002


Leave a Reply