Author Archives: admin

  • 0
สถาบันพัฒนาครู_๑๗๐๔๒๐_0025

อบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Category : บรรยาย

เข้าบรรยายเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร “เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติ และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

“Read More”

  • 0
IMG_5158

แนวทางการปรับปรุงระบบวันลาใหม่

Category : ทั่วไป

การประชุมสัมมนาการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ บ้านทรายทองรีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

บรรยายเรื่อง แนวทางการปรับปรุงระบบวันลาใหม่ และแนวทางการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) อย่างปลอดภัย

IMG_5159-1

IMG_5160

IMG_5162


  • 0
S__11214859

อบรมระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์

อบรมระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์และระบบบริหารจัดการเงินกู้ 3% กองทุนสงเคราะห์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบพร้อมกับรับข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบมาปรับปรุงระบบเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

S__11214856

S__11214857

 

S__11214860


  • 0
S__11214862

อบรมระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์

อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์ให้กับคณะอาจารย์จากสถานศึกษาเอกชนที่เป็นผู้ใช้งานระบบโดยตรง และรับข้อเสนอแนะจากคณะอาจารย์ที่ได้ทดลองใช้ระบบจริงแล้วมาปรับปรุงเพื่อให้ระบบดียิ่งขึ้น

S__11214851

S__11214861

S__11214853


  • 0
S__524294

ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.

ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช. – กระทรวงศึกษาธิการ เสนอความคืบหน้าของระบบลูกหนี้กองทุนให้ที่ประชุมทราบพร้อมกับรับข้อเสนอแนะ และความต้องการของคณะเจ้าหน้าที่มาแก้ไข

S__524293 S__524291


  • 0
S__53559349

ประชุมแสดงความคืบหน้าระบบ Single Sign On

ประชุมแสดงความคืบหน้าโครงการระบบ Single Sign On ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับรับ requirement ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ขึ้น

S__53559352 S__53559351


  • 0
S__53542922

ประชุมแสดงความคืบหน้าของโครงการระบบลา สป.ศธ.

ประชุมแสดงความคืบหน้าโครงการระบบลาของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับรับ requiment ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ขึ้น

S__53542916

S__53542920S__53542915


  • 0
S__9502763

อบรมการใช้งานระบบบัญชีลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.

อบรมการใช้งานระบบบัญชีของโครงการพัฒนาระบบบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองใชงานระบบเพื่อหาข้อบกพร่องและค้นหาปัญหาจากการใช้งานระบบ

S__9502762 S__9502760

ระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.


  • 0
S__9502756

อบรมการใช้งานระบบบัญชีลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.

อบรมการใช้งานระบบลูกหนี้ของโครงการพัฒนาระบบบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองใชงานระบบเพื่อหาข้อบกพร่องและค้นหาปัญหาจากการใช้งานระบบS__9502758 S__9502759

ระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.


  • 0
S__9502752

อบรมระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศ

อบรมระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศ เป็นเว็บไซต์ (Website) สำหรับบริหารจัดการข้อมูลสถิติทางด้านการศึกษาของประเทศไทยของ และมีการใช้งานในสถานศึกษาทั่วประเทศ

S__9502755 S__9502750

ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศ