Author Archives: admin

  • 0
รายงานระบบปฏิบัติการด้านบัญชี

บรรยายโครงการระบบรายงานผลการปฏิบัติการด้านบัญชี

บรรยายให้ความรู้ในการใช้งานระบบรายงานปฏิบัติการด้านบัญชี ให้กับคณะตัวแทนจากหน่วยงานศึกษาธิการจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ

ระบบปฏิบัติการด้านบัญชี

รายงานระบบปฏิบัติการด้านบัญชี

IMG_4968


  • 0
IMG_4397

บรรยายโครงการระบบรายงานผลการปฏิบัติการด้านบัญชี

บรรยายให้ความรู้ในการใช้งานระบบรายงานการปฏิบัติการด้านบัญชีกับตัวแทนของหน่วยงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ

IMG_1229 IMG_1234 IMG_1243 IMG_4397


  • 0
สถาบันพัฒนาครู_๑๗๐๔๒๐_0025

อบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

บรรยายให้ความรู้ในการใช้งานแอปพลิเคชั่นความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และแนวทางในการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

“Read More”

  • 0
IMG_5158

แนวทางการปรับปรุงระบบลางานออนไลน์

บรรยายให้ความรู้เรื่อง แนวทางการปรับปรุงระบบวันลาใหม่ และแนวทางการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) อย่างปลอดภัย ให้กับบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

IMG_5159-1

IMG_5160

IMG_5162


  • 0
S__11214859

อบรมระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์

อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์และระบบบริหารจัดการเงินกู้ 3% กองทุนสงเคราะห์ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบของกองทุนสงเคราะห์

S__11214856

S__11214857

 

S__11214860


  • 0
S__524294

ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.

ประชุมความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ

S__524293 S__524291


  • 0
S__53559349

ประชุมแสดงความคืบหน้าระบบ Single Sign On

ประชุมแสดงความคืบหน้าโครงการระบบ Single Sign On ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับรับ requirement ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ขึ้น

S__53559352 S__53559351


  • 0
S__53542922

ประชุมแสดงความคืบหน้าของโครงการระบบลา สป.ศธ.

ประชุมแสดงความคืบหน้าโครงการระบบลาของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับรับ requiment ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ขึ้น

S__53542916

S__53542920S__53542915


  • 0
S__9502763

อบรมการใช้งานระบบบัญชีลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.

อบรมการใช้งานระบบบัญชีของโครงการพัฒนาระบบบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองใชงานระบบเพื่อหาข้อบกพร่องและค้นหาปัญหาจากการใช้งานระบบ

S__9502762 S__9502760

ระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.


  • 0
S__9502756

อบรมการใช้งานระบบบัญชีลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.

อบรมการใช้งานระบบลูกหนี้ของโครงการพัฒนาระบบบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองใชงานระบบเพื่อหาข้อบกพร่องและค้นหาปัญหาจากการใช้งานระบบS__9502758 S__9502759

ระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.