Category Archives: บรรยาย

  • 0
สถาบันพัฒนาครู_๑๗๐๔๒๐_0025

อบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Category : บรรยาย

เข้าบรรยายเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร “เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติ และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

“Read More”

  • 0
S__43835398

บรรยายสรุปให้ความรู้เรื่อง Single Sign On

บรรยายเรื่อง Single Sing On ให้กับเจ้าหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการฟัง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการของระบบ แล้วนำมาปรับใช้กับระบบของกระทรวงต่อไป

S__43835397

S__43835401