Category Archives: ประชุมแสดงความคืบหน้างาน

  • 0
S__524294

ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.

ประชุมความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ

S__524293 S__524291


  • 0
S__53559349

ประชุมแสดงความคืบหน้าระบบ Single Sign On

ประชุมแสดงความคืบหน้าโครงการระบบ Single Sign On ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับรับ requirement ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ขึ้น

S__53559352 S__53559351


  • 0
S__53542922

ประชุมแสดงความคืบหน้าของโครงการระบบลา สป.ศธ.

ประชุมแสดงความคืบหน้าโครงการระบบลาของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับรับ requiment ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ขึ้น

S__53542916

S__53542920S__53542915


  • 0
S__9502745

ประชุมแสดงความคืบหน้าของระบบกองทุนสงเคราะห์

ประชุมแสดงความคืบหน้าของระบบกองทุนสงเคราะห์ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบตาม TOR พร้อมกับรับ requirement ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์ที่สุด

S__9502744 S__9502748


  • 0
4776914848066

ประชุมแสดงความคืบหน้าของโครงการระบบลา สป.ศธ.

ประชุมแสดงความคืบหน้าโครงการระบบลาของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับรับ requiment ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ขึ้น

4776914955547

4776915048881

4778167112581


  • 0
S__8445961

ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.

ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช. – กระทรวงศึกษาธิการ เสนอความคืบหน้าของระบบลูกหนี้กองทุนให้ที่ประชุมทราบพร้อมกับรับข้อเสนอแนะ และความต้องการของคณะเจ้าหน้าที่มาแก้ไข

S__8445959

S__8445958

S__8445960


  • 0
S__8445956

ประชุมระบบงบประมาณ (e-budget) กระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมเพื่อแนะนำการใช้งานระบบสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใช้งานระบบนี้ พร้อมทั้งรับ requirement จากเจ้าหน้าที่ เพื่อนำมาปรับปรุงใหม่ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

S__8445957

S__8445962


  • 0
S__8216624

ประชุมแสดงความคืบหน้าของระบบกองทุนสงเคราะห์

ประชุมแสดงความคืบหน้าของระบบกองทุนสงเคราะห์ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบตาม TOR พร้อมกับรับ requirement ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์ที่สุด

S__8216621

S__8216623


  • 0
S__8134697

ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.

ประชุมระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช. – กระทรวงศึกษาธิการ เสนอความคืบหน้าของระบบลูกหนี้กองทุนให้ที่ประชุมทราบพร้อมกับรับข้อเสนอแนะ และความต้องการของคณะเจ้าหน้าที่มาแก้ไข

S__8134705

S__8134700

S__8134703

S__8134704


  • 0
S__7856148

ประชุมแสดงความคืบหน้าของระบบกองทุนสงเคราะห์

ประชุมแสดงความคืบหน้าของระบบกองทุนสงเคราะห์ ให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองใช้ระบบพร้อมกับรับ requiment ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ขึ้น

S__7856149 S__7856150 S__7856151