Category Archives: อบรม

  • 0
S__11214859

อบรมระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์

อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์และระบบบริหารจัดการเงินกู้ 3% กองทุนสงเคราะห์ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบของกองทุนสงเคราะห์

S__11214856

S__11214857

 

S__11214860


  • 0
S__9502763

อบรมการใช้งานระบบบัญชีลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.

อบรมการใช้งานระบบบัญชีของโครงการพัฒนาระบบบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองใชงานระบบเพื่อหาข้อบกพร่องและค้นหาปัญหาจากการใช้งานระบบ

S__9502762 S__9502760

ระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.


  • 0
S__9502756

อบรมการใช้งานระบบบัญชีลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.

อบรมการใช้งานระบบลูกหนี้ของโครงการพัฒนาระบบบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองใชงานระบบเพื่อหาข้อบกพร่องและค้นหาปัญหาจากการใช้งานระบบS__9502758 S__9502759

ระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.


  • 0
S__9502752

อบรมระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศ

อบรมระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศ เป็นเว็บไซต์ (Website) สำหรับบริหารจัดการข้อมูลสถิติทางด้านการศึกษาของประเทศไทยของ และมีการใช้งานในสถานศึกษาทั่วประเทศ

S__9502755 S__9502750

ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศ