Category Archives: ทั่วไป

  • 0
IMG_5158

แนวทางการปรับปรุงระบบวันลาใหม่

Category : ทั่วไป

การประชุมสัมมนาการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ บ้านทรายทองรีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

บรรยายเรื่อง แนวทางการปรับปรุงระบบวันลาใหม่ และแนวทางการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) อย่างปลอดภัย

IMG_5159-1

IMG_5160

IMG_5162