ระบบ e-Budget

ระบบงบประมาณและจัดทำใบสำคัญตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง(e-Budget) เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการเงินงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีระบบย่อยดังนี้

 1. ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน (Account Management)
 2. ระบบบริหารจัดการรหัสกลางข้อมูล เช่น รหัสศูนย์ต้นทุน รหัสแผนงาน รหัสผลผลิต/โครงการ รหัสกิจกรรม รหัสแหล่งของเงิน เป็นต้น
 3. ระบบบริหารจัดการเงินงบประมาณตามศูนย์ต้นทุน
 4. ระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณตาม พรบ.
 5. ระบบบริหารจัดการเงินงวดงบประมาณ
 6. ระบบบริหารจัดการเงินจัดสรรงวดงบประมาณ
 7. ระบบบริหารจัดการเงินผูกพันงบประมาณ
 8. ระบบบริหารจัดการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 9. ระบบบริหารจัดการการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ
 10. ระบบบริหารจัดการเงินงบประมาณใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ที่ไม่ได้รับเงินตาม พรบ.
 11. ระบบนำเข้าและส่งออกข้อมูลทาง Excel
 12. ระบบรายงานต่างๆ ผ่านทางหน้า Website และ PDF

 

 

Untitled-41

Untitled-3

Untitled-42


Leave a Reply