ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศ

ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศ เป็นเว็บไซต์ (Website) สำหรับบริหารจัดการข้อมูลสถิติทางด้านการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งบริหารจัดการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมีการใช้งานในสถานศึกษาทั่วประเทศ

โดยมีระบบย่อยดังนี้

  • ♦ ระบบรักษาความปลอดภัย โดยจำกัดสิทธิการเข้าใช้งานผ่านทางระบบ Login/Logout
  • ♦ ระบบบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้งาน (Account Management)
  • ♦ ระบบบริหารจัดการสิทธิในการเข้าใช้งาน (Permission Management)
  • ♦ ระบบบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน (Group Account) และลำดับชั้นในการเข้าใช้งาน (Account Access Level)
  • ♦ ระบบให้บริการเอกสารต้นแบบ (Template Document) สำหรับการนำเข้าข้อมูล
  • ♦ ระบบการนำเข้าข้อมูลสถิติทางด้านการศึกษา (Import)
  • ♦ ระบบการส่งออกข้อมูลสถิติทางด้านการศึกษา (Export)
  • ♦ ระบบแสดงรายงานข้อมูลสถิติทางด้านการศึกษา (Report)
  • ♦ ระบบการให้บริการข้อมูลโดยผ่านทาง Web Service

 

Untitled-43


Leave a Reply