ระบบประเมินผลการทำงาน (KPI)

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) เป็นการวัดความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ตกลงกันไว้ องค์กรสามารถใช้ผลของการวัดและการประเมินความก้าวหน้าของการบรรลุวิสัยทัศน์ ขององค์กร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร

ระบบ KPI เป็นระบบช่วยเหลือในการทำการประเมินผลการทำงาน โดยมีระบบกำหนด Performance Indicator และระบบให้คะแนนตามเกณฑ์ประเมินและ Weight ของหัวข้อการประเมิน

 

Untitled-kpi1

Untitled-kpi3


Leave a Reply