ระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.

ระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการการกู้ยืมเงินของโรงเรียนในสังกัด สช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการให้กู้ยืมเงินแก่โรงเรียนในระบบ

ระบบบัญชีและระบบลูกหนี้กองทุนโรงเรียนในสังกัด สช.แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ

1. ระบบบัญชีกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
2. ระบบฐานข้อมูลลูกหนี้กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

Untitled-104

Untitled-105

Untitled-106

Untitled-107

 


Leave a Reply