ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย

ระบบ บริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยคือระบบสำหรับบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัย นักวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วารสารทางวิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญา และอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยให้กับบุคคลภายนอก โดยมีระบบย่อยต่างๆ ดังนี้

 • ♦ ระบบริหารจัดการข้อมูลนักวิจัย (Researcher)
 • ♦ ระบบบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัย (Project)
 • ♦ ระบบบริหารจัดการข้อมูลบทความวารสาร (Publication)
 • ♦ ระบบบริหารจัดการข้อมูลบทความประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • ♦ ระบบบริหารจัดการข้อมูลนวัตกรรม (Innovation)
 • ♦ ระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา (IP & Patent)
 • ♦ ระบบบริหารจัดการหนังสือ (Book)
 • ♦ ระบบบริหารจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ (News and Announcements)
 • ♦ ระบบบริหารจัดการโจทย์งานวิจัยจากกลุ่มอุตสาหกรรม (Industries)
 • ♦ ระบบ Survey การใช้งาน
 • ♦ ระบบค้นหาข้อมูล (Search) แบบภาพรวม (Global) และแบบเจาะจงแหล่งข้อมูล (Specific)
 • ♦ ระบบรายงานแบบ Interactive Graph Report
 • ♦ ระบบการส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Excel และ PDF
 • ♦ ระบบ Email Notification และ Password Reset
 • ♦ ระบบรักษาความปลอดภัย (SSL and Data Encryption) และระบบเก็บ Log การใช้งานของผู้ใช้งาน
 • ♦ ระบบกำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน (Authorization)
 • ♦ ระบบ Public Website และระบบบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัย (CMS)
 • ♦ บริหารจัดการข้อมูลนักวิจัย เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลโครงการวิจัย ข้อมูลผลงานทางวิชาการ
 • ♦ ระบบการแจ้งข่าวสารทางวิชาการไปยังนักวิจัย
 • ♦ ระบบรายงานผลงานทางวิชาการของนักวิจัย

 

Untitled-32

Untitled-33

Untitled-34

Untitled-36

Untitled-35


Leave a Reply