ระบบเครือข่ายงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

ระบบเครือข่ายงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม เป็นระบบสำหรับอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมในการส่งโจทย์งานวิจัยให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อทำการศึกษา ค้นคว้า ผลิต ชิ้นงานและเครื่องมือสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท และองค์กรต่างๆ โดยประกอบด้วยระบบย่อยดังนี้ 

  1. ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน (Account Management)
  2. ระบบ Website สำหรับเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมและนักวิจัยของทางมหาวิทยาลัย
  3. ระบบสนทนาแบบเดี่ยว (Private Message) และแบบกลุ่ม (Group Conversation) เพื่อรองรับการสื่อสารกับทุกฝ่าย
  4. ระบบแจ้งข่าวสารการใช้งานระบบและการสนทนา ผ่านทาง Email
  5. ระบบลงทะเบียน Online สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานภาคอุตสาหกรรม
  6. ระบบกรอกประวัติส่วนตัว (Profile) และรายละเอียดงานวิจัยของนักวิจัย
  7. ระบบแบบสอบถาม (Poll)

Untitled-38 Untitled-37 Untitled-39 Untitled-40


Leave a Reply