บรรยายสรุปให้ความรู้เรื่อง Single Sign On (OpenID Connect)

  • 0
S__43835398

บรรยายสรุปให้ความรู้เรื่อง Single Sign On (OpenID Connect)

บรรยายเรื่อง Single Sing On ให้กับเจ้าหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการฟัง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการของระบบ แล้วนำมาปรับใช้กับระบบของกระทรวงต่อไป

S__43835397

S__43835401


Leave a Reply