อบรมระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์

  • 0
S__11214859

อบรมระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์

อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเงินกองทุนสงเคราะห์และระบบบริหารจัดการเงินกู้ 3% กองทุนสงเคราะห์ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบของกองทุนสงเคราะห์

S__11214856

S__11214857

 

S__11214860


  • 0
S__9502745

ประชุมแสดงความคืบหน้าของระบบกองทุนสงเคราะห์

ประชุมแสดงความคืบหน้าของระบบกองทุนสงเคราะห์ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบตาม TOR พร้อมกับรับ requirement ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์ที่สุด

S__9502744 S__9502748


  • 0
S__8216624

ประชุมแสดงความคืบหน้าของระบบกองทุนสงเคราะห์

ประชุมแสดงความคืบหน้าของระบบกองทุนสงเคราะห์ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบตาม TOR พร้อมกับรับ requirement ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์ที่สุด

S__8216621

S__8216623


  • 0
S__7856144

ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับงานระบบกองทุนสงเคราะห์

ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับงานระบบกองทุนสงเคราะห์ เพื่อขอขยายเวลาส่งงานเนื่องจากทางกองทุนสงเคราะห์ยังไม่สามารถหาที่ตั้งอุปกรณ์ sever ได้จึงขอให้บริษัทเลื่อนเวลาส่งมอบงานออกไป

S__7856145 S__7856146 S__7856147


  • 0
S__7856148

ประชุมแสดงความคืบหน้าของระบบกองทุนสงเคราะห์

ประชุมแสดงความคืบหน้าของระบบกองทุนสงเคราะห์ ให้เจ้าหน้าที่ได้ทดลองใช้ระบบพร้อมกับรับ requiment ของเจ้าหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ขึ้น

S__7856149 S__7856150 S__7856151


  • 0
S__7561226

ประชุมโครงการพัฒนาระบบกองทุนสงเคราะห์

การประชุมครั้วนี้เป็นการ update งานที่ทำมาและให้เจ้าหน้าที่ทดลองใช้ระบบเบื้องต้น  3 ระบบคือ

1.ระบบการนำส่งข้อมูลเงินสะสมและเงินสมทบ 2.ระบบบริหารจัดการเอกสารเงินสินเชื่อ 3% 3.ระบบกองทุนเลี้ยงชีพ

S__7561234

S__7561238

S__7561222

S__7561246

S__7561220