อบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

  • 0
สถาบันพัฒนาครู_๑๗๐๔๒๐_0025

อบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

บรรยายให้ความรู้ในการใช้งานแอปพลิเคชั่นความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และแนวทางในการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

“Read More”